Shopping Cart

Köpvillkor
1. Definitioner

I dessa allmänna försäljningsvillkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse.”Bolaget” avser Sono Brands AB, org. nr. 556862-5536, ”Kundanpassad Produkt” avser sådan produkt som tillverkats efter Köparens anvisning och/eller sådan produkt som Bolaget normalt inte tillverkar eller försäljer, ”Köparen” avser den köpare som köper Bolagets produkter, ”Standardprodukt” avser sådana produkter som framgår av Bolagets prislista, och ”Produkt” eller
”Produkter” avser samtliga produkter som Bolaget levererar.

2. Produktinformation

Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande
endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem

3. Tillämplighet

3.1 Dessa villkor gäller för Bolagets försäljning av Produkter tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.

3.2 Bolaget har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft fyra
veckor efter det att Bolaget informerat Köparen om de ändrade villkoren.

4. Anbud

 Anbud som Bolaget lämnar gäller 30 dagar från anbudsdatum om inte annat särskilt avtalats.

5. Order

5.1 Order bekräftas med skriftlig orderbekräftelse, per telefax, e-post eller vanlig postgång
till Köparen. Bindande avtal om leverans av Produkter ska anses uppkomma när Köparen
mottar orderbekräftelse från Bolaget och
a Köparen skriftligt bekräftar beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen, eller, om sådan bekräftelse inte skett,
b om inte Köparen framställer anmärkningar mot orderbekräftelsen inom fem arbetsdagar
eftermottagandet av orderbekräftelsen.

5.2 Vid ändring eller avbeställning avseende Standardprodukt, efter att bindande avtal
enligt 5.1 kommit till stånd, ska Köparen erlägga följande avseende den ändrade eller avbeställda delen av leveransen. Vid sådan ändring garanterar Bolaget inte tidigare bekräftad
leveranstid.
21-15 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 30 procent av Produktens bekräftade nettopris.
14-8 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 50 procent av Produktens bekräftade nettopris.
7-0 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga 100 procent av Produktens bekräftade nettopris.

5.3 Vid ändring eller avbeställning av leverans avseende Kundanpassad Produkt, efter att
bindande avtal enligt 5.1 kommit till stånd, har Bolaget rätt att kräva att Köparen erlägger
fullt pris för hela leveransen. Denna rätt påverkar inte Bolagets eventuella rätt att göra andra
påföljder gällande i anledning av ändringen eller avbeställningen.

5.4 Vid ändring av bekräftad leveranstid på köparens begäran senare än 21 dagar före avtalad leverans, kommer Bolaget att fakturera Köparen på ursprunglig leveransdag. Dessutom
kommer bolaget att fakturera Köparen för uppkommen lagerkostnad, dock minst 500kr

6. Pris och betalning

6.1 Om annat inte avtalats gäller det pris som är angivet i Bolagets prislista vid tidpunkt
då bindande avtal ingås. Vår senaste prislista är 2021:03 som ersätter tidigare prislistor.

6.2 Samtliga priser i varje prislista som ges ut av Bolaget är angivna exklusive mervärdeskatt,
frakt och transportförsäkring.

6.3 Bolaget förbehåller sig rätten till prisjusteringar på grund av omständigheter som Bolaget
inte kan påverka samt eventuella skriv- och tryckfel.

6.4 Betalning ska ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista. Utöver priset
angivet i tillämplig prislista ska Köparen erlägga mervärdesskatt och i förekommande fall
annan tillämplig skatt eller pålaga.

6.5 Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår
kravavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6.6 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning om det enligt Bolagets uppfattning finns särskilda skäl för detta.

6.7 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva bankgaranti om det enligt Bolagets uppfattning
fnns särskilda skäl för detta.

7. Leverans

7.1 Leveranstid

7.1.1 Leveranstid anges i orderbekräftelsen från Bolaget. Vid avsaknad av leveranstid ska
Produkten levereras inom skälig tid från det att avtal ingåtts.

7.1.2 Har parterna avtalat om en tidsrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från
avtalets ingående.
Det ankommer på Bolaget att närmare bestämma tidpunkten för avlämnandet inom
nämnda tidsrymd.

7.2 Leveransklausul
Såvitt inte annat avtalats ska såsom leveransvillkor gälla Ex Works (INCOTERMS 2010)

7.3 Leveransförsening

7.3.1 Om Bolaget fnner det sannolikt att Bolaget inte kan hålla avtalad leveranstid eller
framstår sådan försening som sannolik ska Bolaget utan dröjsmål meddela Köparen detta
samt ange den tidpunkt då leverans beräknas ske.

7.3.2 Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 12 angiven omständighet
eller på grund av omständighet som är hänförlig till Köparen eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt

7.3.1 ska leveranstiden förlängas med skälig tid.

7.3.3 Har Bolaget meddelat Köparen leveransförsening enligt punkt 7.3.1 ska Bolaget inte
anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för
Köparen som anges i punkt 7.3.4.

7.3.4 Om leveranstiden i enlighet med punkt 7.3.2 förlängts med mer än trettio dagar och
har Produkterna inte levererats vid utgången av denna tid äger vardera parten rätt att
genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad del av leverans.
Avser den försenade leveransen Kundanpassade Produkter har Köparen dock endast rätt att
häva om förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen och Bolaget insåg eller borde
ha insett detta. Hävs avtalet på grund av försening har part inte annan rätt till ersättning för
skada än vad som följer av punkt 7.3.5.

7.3.5 Skadestånd vid försening och/eller hävning enligt ovan utgår endast om särskild
överenskommelse träffats därom. Eventuellt skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen
senast två månader efter det att leveransen ska ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger
inte rätt till skadestånd.

7.4 Retur
Levererad vara får ej returneras utan särskild överenskommelse med Bolaget.

8. Mottagning av gods

Köparen ska vid Produkternas ankomst göra mottagningskontroll avseende följesedel, antal
kolli, varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Avvikelser i leverans
ska Köparen anmäla till transportören samtidigt med att godset mottages. Detta anges på
fraktsedel innan kvittering sker. Beträffande skador se punkt 9

9. Skador

9.1 Transportskadat gods ska noteras på fraktsedel innan kvittering sker samt omedelbart
anmälas till transportföretaget. När godset avemballerats eller i annat fall används ska
mottagningskontroll utföras omgående och undersökas beträffande eventuella dolda
transportskador. Dessa skador ska anmälas till transportören inom 5 dagar. Anmälan ska
även göras skriftligt, med beskrivning av avvikelsen, till Bolaget i det fall Bolaget står för
transporten.

9.2 För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor
del av betalningen som motsvarar priset för de produkter som inte levererats. Brister ska
anmälas till Bolaget inom 7 dagar.

10. Ansvar för fel

10.1 Bolaget är skyldigt att i enlighet med denna punkt 10 genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i Produkterna som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

10.2 Bolaget ansvarar endast för fel i Standardprodukter, med undantag för låsanordningar,
gångjärn, sittbänkar och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat, som visar sig inom 5 (fem)
år från respektive leveransdag av Produkterna. För låsanordningar, gångjärn, sittbänkar och
dörr- och skivmaterial av trä eller laminat samt för Kundanpassade Produkter ansvarar Bolaget för fel som visar sig inom 2 (två) år från respektive leveransdag av Produkterna.

10.3 Köparen ska skriftligen till Bolaget reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter det att felet
visat sig och inte i något fall senare än två veckor efter garantitidens utgång enligt punkten 10.2. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Om Köparen inte skriftligen reklamerar felet inom i denna punkt angivna frister förlorar Köparen rätten att göra gällande
anspråk på grund av felet.

10.4 När Bolaget mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 10.3 ska Bolaget avhjälpa felet
med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Bolaget ska bära kostnaderna för
sådant avhjälpande. Transport i samband med reparation eller utbyte ska ske på Bolagets risk
och bekostnad. Köparen ska följa Bolagets instruktioner om hur transporten ska ske.

10.5 Bolagets ansvar enligt denna punkt 10 omfattar endast fel som uppstår vid riktig användning av Produkterna. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit
efter att risken för Produkterna övergått till Köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparen eller Köparens kund sida,
ändringar utan Bolagets skriftliga medgivande eller av annan än Bolaget utförd felaktig reparation. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

10.6 Bolaget har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt 10

11. Ansvar

11.1 Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst i avtal med tredje man, förlust av goodwill eller annan liknande skada,
såvida inte Bolaget förfarit grovt vårdslöst.

11.2 Bolaget ansvarar inte för skada på egendom eller person som orsakats av Produkterna eller
dess användning

12. Force majeure

12.1 Ingendera parten är ansvarig för försening eller bristande uppfyllelse av förpliktelse
enligt avtalet beroende på omständigheter över vilken parten inte råder eller som part inte
skäligen kunnat förutse vid avtalets ingående, såsom strejk (allmän eller företagsspecifk),
eldsvåda, översvämning, embargo, krigshändelse, allmän brist på arbetskraft eller råvaror,
energi, transporter eller liknande omständigheter som part inte skäligen kunnat förutse,
under förutsättning att den part som drabbas av sådan omständighet genast underrättar
motparten härom samt så snart omständighet upphör.

12.2 Skulle leverans försenas mer än 30 dagar beroende på force majeure är berörd part
berättigad att häva hela eller del av sådan beställning som försenats utan att berörd part på
grund därav ska äga rätt till ersättning.

13. Handlingar

Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess installation får inte utan Bolagets
medgivande användas eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans
kännedom. Bolaget förbehåller sig rätten till modell- och konstruktionsändringar som ur en
tillverkningsteknisk synpunkt är motiverat.

14. Äganderättsförbehåll

 Levererat gods förblir Bolagets egendom till dess full betalning erlagts.

15. Tvister

Tvister angående tolkning eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och
därmed sammanhängande rättsförbehållanden ska avgöras av allmän domstol.