Hållbarhet

Vi bryr oss om dig och din omvärld. Vi tar hänsyn till säkerhet och miljö och ser till att all tillverkning sker rättvist, ända ner på detaljnivå. Vi är trygga i vår historik men också lyhörda för framtiden och de krav och behöv som den för med sig. Tack vare lokal produktion kan vi korta våra transporter från råvara till produkt. Och finnas nära de miljöer vi fortsätter leva i efterleverans.

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstanken; att allt som utvinns ur naturen ska användas uthålligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning. Vi arbetar ständigt aktivt med att förbättra vår miljöarbete i samverkan med anställda, leverantörer, intressenter och kunder med målsättningen att inte enbart uppfylla de krav som finns utan även överträffa dem. Vi arbetar preventivt med att förebygga miljörisker.

Alla som jobbar hos oss är delaktiga i vårt miljöarbete och har ansvar för att de riktlinjer som finns följs. Vi har en miljöpolicy som uppdateras årligen samtidigt som vi utvärderar oss själva samt sätter upp handlingsplaner för att nå våra miljömål. Förutom att följa lag och riktlinjer är det för oss viktigt att ta ett socialt ansvar och därför engagerar vi oss i miljöfrågor utöver de nödvändiga. Vi strävar efter att minska det avfall som vårt dagliga arbete genererar och ser till att det som måste omhändertas återvinns på ett miljöriktigt sätt. Vid inköp och val av leverantörer väljer vi den miljömässigt bästa leverantören och vid upphandlingar vägs miljön in som en viktig parameter. Vi arbetar för att minska energiförbrukningen och använder bara miljömärkt energi. Vi har noggrann kontroll gällande de kemikalier som används och att de är godkända. Vid resor väljs det miljövänliga färdmedel.